Voorbeeld aanpak project

In dit voorbeeld willen wij laten zien hoe een project wordt aangepakt. Elk project is maatwerk, maar de rode draad in elk project is vergelijkbaar en volgt een procesaanpak, die is ontstaan na vele jaren ervaring. Bijna elk project, groot of klein, begint met een voorstel. Het voorstel zal afhankelijk van de grootte van het project, meer of minder uitgebreid zijn. In een aantal schema’s is aangegeven hoe het project wordt aangepakt.

Voorstel van aanpak

Elk project, groot of klein, begint met een vrijblijvend voorstel. Het voorstel zal afhankelijk van de grootte van het project, meer of minder uitgebreid zijn. Een aanpak van een groter project kan verlopen zoals hierna wordt beschreven. De eerste stap is een kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden ook uw eerste eisen en wensen besproken. Op basis van dit gesprek wordt een vrijblijvend “Voorstel van Aanpak” gemaakt. Dit voorstel wordt besproken in een tweede gesprek. Een eerste voorstel is niet het complete antwoord op het eerste gesprek, maar laat wel een goede indicatie zien van wat er, op basis van uw wensen mogelijk is en wat wij hierbij voor u kunnen doen. Bij een meer gecompliceerde situatie kunnen er nog één of meer rondes volgen.

Vaste onderdelen in een Voorstel van aanpak zijn:
-   Programma van Wensen en Eisen
-   Eerste toetsing aan het bestemmingsplan
-   Eerste globale voorstel met globale tekening, omschrijving en toelichting
-   Globale kosten op basis van kengetallen (kosten per m2. en/of m3.) 
-   Toelichting op het werk van de architect en partijen waarmee wordt samengewerkt.
-   Schematische voorstelling van het bouwproces
-   Mogelijke planning van het proces.
-   Conclusie met samenvatting en het aangeven van de vervolgstappen.

Het proces is zichtbaar gemaakt in schema 1 (schema Voorstel van aanpak). Voorbeelden van schematische plattegronden van een situatietekening en plattegrond zijn schema’s 2 en 3.

Bouwvoorbereidingsproces

Het bouwvoorbereidingsproces is schematisch weergegeven in schema 4. Dit schema is een basis voor het proces. Afhankelijk van wat er verder nodig is, kan het schema worden uitgebreid met meer soorten vergunningen, gespecialiseerde technische uitwerkingen e.d., maar het principe zal werken zoals dit in het schema is aangegeven.
De opdrachtgever heeft de basiseisen en wensen aangegeven, de architect zal deze eisen en wensen in een definitief “Programma van Eisen”. Hierin is aangegeven wat er nodig is voor het gebouw. Er kunnen ruimtelijke eisen in staan, maar ook esthetische eisen. Ook kan er, indien dit gewenst is, worden aangegeven wat het budget is, waarbinnen het gebouw moet worden gerealiseerd en wat de streefdatum voor oplevering is.
Na het Programma van Eisen wordt het Ontwerp gemaakt, meestal onderscheiden we hierin de fasen “Voorlopig Ontwerp” en “Definitief Ontwerp”. Als het Ontwerp definitief is, gaan er meestal twee parallelle processen lopen: het aanvragen van een Omgevingsvergunning en de documenten voor de bouwvoorbereiding. Dit bestaat uit een bestek met omschrijvingen van regels en bouwmaterialen en bouwtekeningen. Met dit bestek worden dan vervolgens één of meerdere offertes aangevraagd.
Tegelijk met of na de bouwvoorbereiding wordt ook de procedure voor de aanvraag van de omgevingsvergunning doorlopen. Voordeel van aanvragen van de vergunning na het bouwvoorbereidingsproces is dat eventuele aanpassingen naar aanleiding van de offerteaanvragen kunnen worden meegenomen in het vergunningtraject. Nadeel is natuurlijk dat de doorlooptijd langer is.

 

Bouwvoorbereidingsproces in bouwteamverband of als voorbereiding op een aanbesteding

Er zijn in hoofdzaak twee wegen voor het maken van de voorbereidingen en het aanvragen van offertes.
Als er vooraf voor wordt gekozen om met één aannemer te gaan werken, dan spreken we van een bouwteamverband. In dit geval wordt de aannemer vaak al tijdens het bouwvoorbereidingsproces erbij betrokken.
Als er wordt gekozen om op basis van een bestek meerdere offertes aan te vragen, spreken we van een aanbesteding. Dit kan een aanbesteding zijn bij meerdere aannemers, die alle disciplines, al dan niet zelf of in onderaanneming, in één opdracht aannemen of het kan voorkomen dat bijvoorbeeld het bouwkundig werk, het terreinwerk en het installatiewerk bij verschillende, apart aan te besteden bedrijven wordt aangevraagd.

 

Bouwproces

Na de selectie van de aannemer(s) en installateur(s) en na het ontvangen van de omgevingsvergunning kan er gestart worden met de bouw. Tijdens de bouw doet de architect, als vertegenwoordiger van de opdrachtgever de “directievoering”. Dit betekent dat wij hierbij het bouwproces begeleiden, de kosten bewaken en toezicht houden op de uitvoering van het werk. Bij de oplevering(en) wordt gekeken of het resultaat volledig voldoet aan de afspraken die vooraf zijn gemaakt. Pas als alles in orde is, is het bouwproces gereed.

 

Nazorg en advies

Wij hechten er veel waarde aan dat u als gebruiker en/of eigenaar het gebouw ook daadwerkelijk kunt gebruiken, zoals u voor ogen had. Wij zijn dan ook altijd te benaderen voor advies over gebruik, onderhoud en mogelijke aanpassingen van het gebouw in de toekomst.

 

Bel me terug

Bel me terug

Naam*
Telefoon
Voorkeur tijdstip:
   

Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.

Contactformulier

Contactformulier

Naam*
Email*
website
Telefoon
Bericht*

Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.